انتخاب هوشمند

در دنیای رسانه‌های نوین

هنرمند، کنشگر اجتماعی

در این وبینار با مرور سیر تحول مکاتب هنری و کنش‌گری اجتماعی هنرمندان هر مکتب، به مدلی برای پیوند زدن هنر و کنش اجتماعی برای امروز می‌رسیم.

این محصول فقط توسط اعضا قابل مشاهده است.